Notářská kancelář JUDr. Hana Hornyšová

Činnost notáře

Notář je fyzická osoba pověřená státem k notářské a další činnosti stanovené zákonem. Notáře jmenuje ministr spravedlnosti do notářského úřadu na základě výsledků konkurzu. Počet notářských úřadů stanoví ministr spravedlnosti.

Notářskou činností, kterou notář vykonává nestranně, se rozumí sepisování veřejných listin - notářských zápisů o právních úkonech a vyhotovování jejich stejnopisů, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání závětí, cenných papírů a jiných listin do úschovy, přijímání listin a peněz do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Notář sepisuje též notářské zápisy, které jsou titulem pro výkon rozhodnutí a nahrazují jiný exekuční titul, zejména pravomocný rozsudek soudu.

Notář dále v souvislosti s notářskou činností může poskytovat právní porady, sepisovat jiné listiny, zastupovat v jednání s osobami, se státními a jinými orgány, ve správním řízení a v nesporném řízení soudním. Notář může vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti a může vykonávat funkci správce v řízení konkurzním a vyrovnacím.

Notář na základě pověření soudem provádí úkony soudu v řízení o dědictví.

Za škodu, kterou notář způsobil v souvislosti se sepsáním notářského zápisu o právním úkonu nebo v souvislosti s úkony v řízení o dědictví, odpovídá žadateli o úkon nebo účastníku stát, který má právo na plný regres vůči notáři. Za škodu způsobenou v souvislosti s jinou činností notáře, odpovídá žadateli, klientovi, nebo jinému účastníku, přímo notář.

Zákonným předpokladem pro výkon činnosti notáře je jeho pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s touto činností.

Notář vykonává činnost notáře za odměnu stanovenou vyhláškou ministerstva spravedlnosti a za úkony v řízení o dědictví odměnu notáře podle této vyhlášky stanoví příslušný soud. Za úkony v notářské činnosti není možná smluvní odměna.  Design by DHweb